Fastest Reggae Pattern

Reggaeton
Reggaeton
Mike
587

Reggae
Downbeat
TommyC
191