Fastest Reggae Pattern

Reggaeton
Reggaeton
Mike
792

Reggae
Downbeat
TommyC
435