Fastest Reggae Pattern

Reggaeton
Reggaeton
Mike
583

Reggae
Downbeat
TommyC
182