Fastest Reggae Pattern

Reggaeton
Reggaeton
Mike
697

Reggae
Downbeat
TommyC
333