Fastest Reggae Pattern

Reggaeton
Reggaeton
Mike
462