Fastest Reggae Pattern

Reggaeton
Reggaeton
Mike
931

Reggae
Downbeat
TommyC
586